Köp- och leveransvillkor

Följande villkor tillämpas mellan Ab Finnish Superberries Oy, nedan nämnd som Finnish Superberries, och dess kunder vid handel via Internet. Finnish Superberries säljer produkter och tjänster till fullvuxna privatpersoner samt till företag och organisationer i Finland samt övriga länder i Europa. Finnish Superberries säljer även produkter åt under 18 år fyllda kunder med målsmans samtycke.

1. Registrering och beställning

För att en beställning skall vara möjlig, måste kunden vid den första beställningen registrera sig till Finnish Superberries:s kundregister genom att ange sitt namn samt andra obligatoriska uppgifter. Kunden måste även godkänna att Finnish Superberries registrerar personuppgifterna i sitt kundregister. Finnish Superberries hanterar kunduppgifterna konfidentiellt. Finnish Superberries förbinder sig att inte delge kunduppgifterna till annan än inom företagskoncernen verkande samarbetspartner. Kunden uppmanas iaktta noggrannhet och omtänksamhet vid användning av webbshopen.

Kontakten mellan parterna sker i huvudsak via e-post, vanlig post och telefon. Kunden bör vid beställningen kontrollera att e-postadressen och telefonnummret är riktig vid erhållandet av orderbekräftelsen. Ett bindande köpeavtal träder ikraft när Finnish Superberries via e-post sänt en orderbekräftelse. Kunden har rätt att häva beställningen till sin helhet eller delvis innan leverans via e-post, post eller telefon. Leveransen anses ha skett, när det till kunden har sänts en del av beställningen eller ett meddelande om att de beställda varorna kan avhämtas från posten.
Under 18 år fyllda kunder måste anteckna sin målsmans namn samt e-postadress i fältet för meddelanden. Kunden ansvarar för uppgifternas riktighet. Kunden förbinder sig till de ikraftvarande köp- och leveransvillkoren vid varje beställning.
Finnish Superberries:s ansvar gällande tillgång på produkter begränsar sig till hävning av beställningen samt återbetalning av på förhand inbetalda pengar. Alla produkter säljs i befintligt skick. Kunden uppmanas bekanta sig med produkturvalet som finns på Finnish Superberries:s hemsidor. Kunden har rätt att returnera en leverans, varvid han bör returnera produkten/produkterna inom de 14 dagar som hör till returrätten.

2. Leverans

Leveransalternativen är beroende på paketets storlek endera vid Finnish Superberries, per Posti eller Matkahuolto. Kunden väljer leveranssätt i samband med beställningen och försändelsen levereras till närmaste postkontor i enlighet med postens leveransvillkor.

3. Betalningssätt
Produkterna samt leveranskostnaderna betalas i samband med beställningen via Klarna.

4. Leveranstid

Beställningen förs till posten för leverans normalt inom 2-3 dagar efter beställningen. Ifall beställningen på grund av lagersituationen eller annan orsak inte kan levereras inom utsatt tid kontaktas kunden för att utreda situationen.

5. Leveranskostnader

Leveranskostnadens storlek är den som beställningssystemet meddelar vid beställningen. Ifall produkterna levereras i flera leveranser betalar kunden endast den avgift som meddelats vid beställningen.

6. Priser

Alla priser är i kraft tillsvidare. Om det i produktens prissättning finns ett klart fel eller det av någon annan orsak finns felaktigheter, förbehåller sig Finnish Superberries rätten att inte leverera beställningar till detta pris. I sådana fall där kunden har beställt en felaktigt prissatt produkt tar Finnish Superberries kontakt med kunden för att reda ut situationen. I priserna ingår 14 % för livsmedlesprodukter och 24% moms för tjänster. Kunden får i samband med beställningen en detaljerad momsspecifikation. Till beställningen tillkommer leveransavgifter.

7. Äganderätt

Produkterna är i Finnish Superberries:s besittning tills de till sin helhet är betalda.

8. Produktinformation

Finnish Superberries strävar till att hålla produktinformationen uppdaterad. Finnish Superberries förbehåller sig rätten att ändra på produktinformationen utan att meddela särskilt om detta.

9. Returrätt

Konsumenten har en 14 dagas returrätt på produkterna. Ångerrätten gäller inte förseglade och öppnade varor som av hälso- eller hygienskäl inte kan returneras när paketet har öppnats. De returnerade produkterna bör förpackas omsorgsfullt. Den returnerade produkten bör vara i ursprungligt skick oöppnad och oanvänd och i sin originalförpackning. Vid returneringen bör en kopia av orderbekräftelsen samt kontaktuppgifter bifogas. Returnerade produkter bör levereras till Finnish Superberries per post. Efter produktens ankomst och granskning vid Finnish Superberries returneras kunden priset för produkten. Om det finns oklarheter i samband med returneringen, kontaktar Finnish Superberries kunden för att reda ut situationen.
Ångerrätten på 14 dagar räknas från den dag då konsumenten mottar den beställda varan eller det sista varupartiet.

10. Garantireturer

Vid garantireturer måste Finnish Superberries:s försäljningsavdelning kontaktas före returneringen för att klargöra problemet. Till försändelsen bör bifogas en kopia av kvittot, kundens kontaktuppgifter samt en utredning om felet. I utredningen bör framkomma skadan samt hur felet upptäcktes. Garantireturnerade produkter bör förpackas med omsorg. Ovarsamt förpackade och vid transporten skadade produkter repareras eller krediteras inte. Garantin gäller inte av missbruk eller vårdslöshet uppkomna skador. Finnish Superberries debiterar för oberättigade garantireturer 30€ plus 30€ för varje påbörjade timme arbete som utförts på grund av garantifallet. I enlighet med konsumentskyddslagen bör kunden meddela om felet inom skälig tid efter att han upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet.

11. Reklamationer

Upptäckta fel bör rapporteras till vår försäljningsavdelning utan dröjsmål till e-postadressen sales@finnishsuperberries.com eller per post till Finnish Superberries, Handelsvägen 26, 65610 Korsholm. Felaktiga leveranser returneras i enlighet med Finnish Superberries:s instruktioner.

12. Ogrundade beställningar.

Ogrundade och beställningar med uppsåt att störa leveranserna polisanmäls.

13. Söndrade försändelser under transport

Trots omsorgsfull förpackande händer det emellanåt att en postförsändelse skadas. Redan vid hämtande av paketet är det skäl att granska dess skick i en postanställds närvaro. Om paketet skadats vid transporten och även den beställda produkten/produkterna är skadade, bör en skadeanmälan göras direkt på postkontoret. Ta därefter kontakt med vår försäljningsavdelning för att komma överens om en leverans av ny produkt.

14. Oöverstigligt hinder (Force Majeure)

Finnish Superberries ansvarar inte för att leveransen förhindras, försvåras eller försenas på grund av en för Finnish Superberries opåverkbar orsak, såsom krigstillstånd, naturkatastrofer, export-, eller importförbud, myndighetsbeslut, allmänna trafikstörningar eller annan motsvarande för Finnish Superberries:s verksamhet ofördelaktiga eller förhindrande omständigheter.

15. Tvistemål

På till detta avtal hörande tvistemål och meningsskiljaktigheter tillämpas Finsk lag.