Ekologiskt jordbruk i Finland.

Ekologiskt jordbruk är en certifierad och noggrant övervakad produktionsmetod. Principerna för ekologiskt jordbruk är: återvinning av näringsämnen, bibehållande av markförhållanden och biologisk mångfald samt minimering av användning av icke förnybara resurser.

I ekologiskt jordbruk är användningen av industriella gödningsmedel och foder, syntetiska bekämpningsmedel och genetiskt modifierade grödor (GMO) förbjuden. Mängden livsmedelstillsatser som tillåts vid bearbetning av ekologiska livsmedel är mycket begränsad och ämnena måste ha jordbruksursprung.

I ett ekologiskt jordbruk kan till exempel vegetationsskydd användas för att lukra upp jordbruksmarken. I våra Aronia-odlingar planters bland annat klöver mellan buskarna som vegetationsskydd. Klöver binder både kväve och kol till jorden mer effektivt än någon annan växt och bidrar till en ökad näringshalt i jordmånen.

Fotosyntes av gröna växter är också det enda naturliga sättet att binda kol från luften på. Användningen av vegetationsskydd på odlingarna hindrar också regnvatten och näringsämnen i jordmånen från att läcka ut i vattendragen och förebygga eutrofiering.

Detta innebär att vår Aronia-odling upptar effektivt kol från luften, förhindrar övergödning av vattendrag och behöver samtidigt ingen konstgjord bevattning.

I Finland övervakas jordbruket och de produkter som produceras inom jordbruket noggrant. Förutom Finlands livsmedelslagstiftning regleras den ekologiska livsmedelskedjan även av EU:s lagstiftning (EG) 834/2007 (EG) 889/2007 och (EG) 1235/2008. Denna lagstiftning anger minimikrav för ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel i hela EU.

Överensstämmelse med lagstiftningen övervakas noga av flera olika myndigheter. Därför kan konsumenterna lita på att de ekologiskt märkta produkterna som tillverkats i Finland verkligen är ekologiska. Det finska eko-märket som motsvarar EU:s ekologiska logotyp och ser ut som ett löv, är obligatoriskt för alla färdigförpackade ekologiska produkter.